Nạc Đùi Bò

500.000

Nạc Đùi Bò

 

Nạc Đùi Bò
Nạc Đùi Bò

500.000